HCC 40 jaar!

feest header

Ongelooflijk maar waar, HCC bestaat 40 jaar!

En daarom staan de komende 12 maanden in het teken van dit van dit mooie jubileum. Om te beginnen is één van onze actieve leden, Bert van Dijk, druk bezig geweest een mooie 'slideshow' te maken van de hoogtepunten uit ons bestaan. En aangezien de jarige trakteert, zijn we heel blij dat we -- als aftrap van dit feestjaar -- enkele van onze ledenvoordeelpartners bereid gevonden hebben om jullie een extra intressante aanbieding te doen!

feestvoordeel 30

40 euro korting op een laptop van BTO!

Bij aanschaf van een laptop bij BTO krijg je ter gelegenheid van onze 40e verjaardag € 40 korting op een laptop.

Meer informatie

 
feestvoordeel 30

30% korting op fotoboeken + gratis verzending bij Fotofabriek.nl

Maak met je eigen foto’s en teksten de mooiste fotoboeken. Er is keuze uit verschillende formaten en soorten fotoboeken van A6 tot A3 formaat!

Meer informatie

 
feestvoordeel 30

40 euro éxtra korting van United Consumers

Had je je nog niet aangemeld voor HCC-deal bij United Consumers? Grijp dan nu je kans want nu bieden zij als cadeau voor ons 40-jarig jubileum € 40 extra korting!

Meer informatie

 

 

40 jaar HCC in vogelvlucht

 

 

Deel 1 - De beginjaren van HCC

 

 

Deel 2 - Topdrukte op de HCC-dagen

 

 

Deel 3 - Regio's en Interessegroepen

Algemene voorwaarden HCC

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Abonnement: alle door HCC aangeboden abonnementen, waaronder het HCC!hulp abonnement.

1.3 Back-up: kopieën van gegevens die preventief worden gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen.

1.4 HCC: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging HCC, kantoorhoudende en gevestigd te (2011 KN) Haarlem aan de Jansweg 38, Postbus 6340, 2001 HH Haarlem of een tot deze groep behorende maatschappij.

1.5 HCC-leden: natuurlijke personen die een lidmaatschap van de vereniging HCC hebben.

1.6 Dienst: dienst(en) van HCC, waaronder de service diensten die al dan niet middels een abonnementsvorm of lidmaatschapsvorm aan de Klant wordt aangeboden.

1.7 Gebruiker: iedereen die de Website van HCC bezoekt.

1.8 Producten: de door HCC aangeboden producten.

1.9 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met HCC een Overeenkomst aangaat, waaronder HCC-leden die een Lidmaatschap van de vereniging HCC hebben en Diensten en Producten in de zin van deze voorwaarden van HCC afnemen.

1.10 Lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging HCC dat exclusief toegang geeft tot bepaalde producten en diensten.

1.11 Mobile PIN: het direct vorderen van betaling middels technologische middelen direct na de levering van de dienst.

1.12 Software: alle computerprogramma's, en bijbehorende data die niet aanwezig zijn bij het starten van een computer maar achteraf worden geladen en door HCC of een door haar ingeschakelde derde zijn verstrekt.

1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en HCC op grond waarvan HCC de Dienst, dan wel het  Product ter beschikking stelt, daaronder begrepen de Diensten en Producten die HCC op basis van het Lidmaatschap aan HCC-leden ter beschikking stelt.

1.14 Website: de website van HCC, te weten:www.HCC.nl.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, adviezen, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten en werkzaamheden van HCC voor zover één en ander betrekking heeft op Producten en/of Diensten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.2 Ten aanzien van HCC-leden zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging HCC is bepaald.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 HCC is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien HCC de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit aan haar Klanten bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) kalenderdagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij tot drie weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van de afloop van zijn Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand en vangt aan nadat HCC een opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail of anderszins heeft geaccepteerd of nadat HCC met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietig respectievelijk vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Informatieplicht

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de Website.

 

Artikel 4 De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan

4.1 HCC is gerechtigd de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. HCC spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en stand der wetenschap voor zover redelijkerwijs bekend.

4.2 HCC spant zich in om de door haar aangeboden Dienst optimaal beschikbaar te laten zijn, zij kan echter niet garanderen dat de Klant te allen tijde van de Dienst gebruik kan maken.

4.3 HCC is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien dit in haar opvatting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Dienst, daar onder begrepen onderhoud en het verhelpen van storingen van de Dienst. HCC is niet verplicht om de Klant hiervan in kennis te stellen.

4.4 HCC is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen, beter functioneren van de Dienst of het in overeenstemming brengen van de Dienst met de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

4.5 HCC zal de Dienst uitvoeren conform een “Fair Use Policy”. Deze policy houdt in dat voor het gebruik van de Dienst geen limiet is gesteld, echter dat bij oneigenlijk dan wel excessief gebruik HCC de Klant sommeert om het gebruik aan te passen. Indien het gebruik niet verbetert, is HCC gerechtigd de Klant van de Dienst uit te sluiten dan wel de Overeenkomst met de Klant te ontbinden.

4.6   HCC is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen gevolgschade en (andere) indirecte schade van de Klant als gevolg van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 5 Diensten aan huis

5.1 Indien op verzoek van de Klant een afspraak met een monteur op locatie wordt gemaakt, dient de Klant op het afgesproken tijdstip op locatie aanwezig te zijn. Indien de Klant niet op het tijdstip van de gemaakte afspraak op locatie aanwezig is, behoudt HCC zich het recht voor en is zij gerechtigd de voorrijkosten bij de Klant in rekening te brengen.

Lidmaatschap

word lid

Bij wie ben je welkom met vragen over alles wat digitaal is? En hoe zorgen we dat de belangen van digitale consumenten gehoord én behartigd worden? Het antwoord is HCC! We helpen onze leden graag en bieden veel voordeel.

Wat is HCC?

HCC werd in 1977 opgericht door een clubje van vier enthousiaste computergebruikers.

Bij HCC kun je terecht met vragen over alles wat digitaal is. Stel je vragen op HCC!forums, via de HCC!helpdesk of tijdens één van de bijeenkomsten in het land. Daarnaast ontvang je exclusieve voordelen via HCC!deals: het platform voor alle superdeals, aanbiedingen en vaste voordelen voor HCC-leden.

Ook ontvang je als HCC-lid 6x per jaar PC-Active: het grootste computermagazine van Nederland en België over het digitale leven. Het magazine staat vol tips, artikelen, aanbiedingen, hands-on workshops, interviews en boeiende columns.

Ben je een beginner in de digitale wereld? Of juist gevorderd en niet bang voor een stukje techniek? Het antwoord is HCC! Aanmelden kan nu voor slechts € 27,75 (i.p.v. € 37,75) per jaar.

Aanmelden

Site voorwaarden

Technische site-specificaties

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024x768 px en de volgende browsers:

  • Internet Explorer (versie 7 en hoger)
  • Firefox (versie 3 en hoger)
  • Safari (versie 4 en hoger op Windows en Mac) Google Chrome (versie 6 en hoger)

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze dien je te beschikken over een Flash plugin en Adobe Acrobat Reader. Ook moeten cookies en javascripts worden toegestaan.

Gebruik HCC-website (Artikel 14 algemene voorwaarden)

De paragrafen in dit artikel van de site voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de algemene voorwaarden.

14.1 Het is Gebruikers niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HCC. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

14.2 Het gebruik van enige informatie verkregen middels de Website gebeurt voor risico van de Gebruiker.

14.3 Door Gebruikers van de Website geplaatste berichten geven niet de mening van HCC weer en moeten beschouwd worden als de privé-mening van de plaatser van het bericht of de reactie.

14.4 HCC betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van haar Website. Dat geldt ook voor de informatie die zij op haar website ter beschikking stelt aan Gebruikers. HCC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die de Gebruiker neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

14.5 HCC stelt HCC-leden, die zich daarvoor hebben aangemeld, middels haar Website in de gelegenheid om in contact te treden met andere HCC-leden. HCC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uit dit contact voortvloeiende gevolgen, van welke aard dan ook.

14.6 HCC heeft het recht Gebruikers de toegang tot niet openbare gedeeltes van de Website te ontzeggen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.