Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Abonnement: alle door HCC aangeboden abonnementen, waaronder het HCC!hulp abonnement.

1.3 Back-up: kopieën van gegevens die preventief worden gemaakt om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval er zich daadwerkelijk problemen voordoen.

1.4 HCC: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging HCC, kantoorhoudende en gevestigd te (2011 KN) Haarlem aan de Jansweg 38, Postbus 6340, 2001 HH Haarlem of een tot deze groep behorende maatschappij.

1.5 HCC-leden: natuurlijke personen die een lidmaatschap van de vereniging HCC hebben.

1.6 Dienst: dienst(en) van HCC, waaronder de service diensten die al dan niet middels een abonnementsvorm of lidmaatschapsvorm aan de Klant wordt aangeboden.

1.7 Gebruiker: iedereen die de Website van HCC bezoekt.

1.8 Producten: de door HCC aangeboden producten.

1.9 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met HCC een Overeenkomst aangaat, waaronder HCC-leden die een Lidmaatschap van de vereniging HCC hebben en Diensten en Producten in de zin van deze voorwaarden van HCC afnemen.

1.10 Lidmaatschap: het lidmaatschap van de vereniging HCC dat exclusief toegang geeft tot bepaalde producten en diensten.

1.11 Mobile PIN: het direct vorderen van betaling middels technologische middelen direct na de levering van de dienst.

1.12 Software: alle computerprogramma's, en bijbehorende data die niet aanwezig zijn bij het starten van een computer maar achteraf worden geladen en door HCC of een door haar ingeschakelde derde zijn verstrekt.

1.13 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en HCC op grond waarvan HCC de Dienst, dan wel het  Product ter beschikking stelt, daaronder begrepen de Diensten en Producten die HCC op basis van het Lidmaatschap aan HCC-leden ter beschikking stelt.

1.14 Website: de website van HCC, te weten:www.HCC.nl.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, offertes, adviezen, aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten en werkzaamheden van HCC voor zover één en ander betrekking heeft op Producten en/of Diensten, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt.

2.2 Ten aanzien van HCC-leden zijn de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging HCC is bepaald.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

2.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 HCC is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien HCC de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit aan haar Klanten bekend maken. De wijzigingen treden 30 (dertig) kalenderdagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien de Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij tot drie weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van de afloop van zijn Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

2.6 Een Overeenkomst komt tot stand en vangt aan nadat HCC een opdracht schriftelijk, dan wel per e-mail of anderszins heeft geaccepteerd of nadat HCC met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.7 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietig respectievelijk vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Informatieplicht

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de Website.

 

Artikel 4 De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan

4.1 HCC is gerechtigd de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. HCC spant zich in de aan haar verstrekte opdrachten zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende normen, maatstaven van kennis en stand der wetenschap voor zover redelijkerwijs bekend.

4.2 HCC spant zich in om de door haar aangeboden Dienst optimaal beschikbaar te laten zijn, zij kan echter niet garanderen dat de Klant te allen tijde van de Dienst gebruik kan maken.

4.3 HCC is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien dit in haar opvatting noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Dienst, daar onder begrepen onderhoud en het verhelpen van storingen van de Dienst. HCC is niet verplicht om de Klant hiervan in kennis te stellen.

4.4 HCC is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen. Dit zal voornamelijk betrekking hebben op het oplossen van storingen, beter functioneren van de Dienst of het in overeenstemming brengen van de Dienst met de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

4.5 HCC zal de Dienst uitvoeren conform een “Fair Use Policy”. Deze policy houdt in dat voor het gebruik van de Dienst geen limiet is gesteld, echter dat bij oneigenlijk dan wel excessief gebruik HCC de Klant sommeert om het gebruik aan te passen. Indien het gebruik niet verbetert, is HCC gerechtigd de Klant van de Dienst uit te sluiten dan wel de Overeenkomst met de Klant te ontbinden.

4.6   HCC is niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen gevolgschade en (andere) indirecte schade van de Klant als gevolg van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 5 Diensten aan huis

5.1 Indien op verzoek van de Klant een afspraak met een monteur op locatie wordt gemaakt, dient de Klant op het afgesproken tijdstip op locatie aanwezig te zijn. Indien de Klant niet op het tijdstip van de gemaakte afspraak op locatie aanwezig is, behoudt HCC zich het recht voor en is zij gerechtigd de voorrijkosten bij de Klant in rekening te brengen.